I Trade Beauty is geopend. Onze leveranciers leveren zoals u dat gewend bent van ons.
Ontdek 24/7 beauty merken op I Trade Beauty
Vragen? Neem contact met ons op via +31 (0) 10 - 7523586
Bestel al uw beauty producten online op één platform
Close

Algemene Voorwaarden

1     Definities

1.1     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2     Bemiddelaar: de besloten vennootschap I Trade Beauty BV gevestigd te Barendrecht handelende onder de naam I Trade Beauty en de bijbehorende website www.itradebeauty.com en diens rechtsopvolger(s).

1.3     De Dienst: Bemiddelaar biedt een website waarmee Koper en Leverancier met elkaar in contact kunnen komen en rechtstreeks een Overeenkomst met elkaar kunnen afsluiten in verband met de levering van cosmetische producten. Bemiddelaar verkoopt zelf niets maar biedt uitsluitend een platform/website waarop Leverancier zijn producten kan aanbieden aan Koper(s).

1.4     Profiel: de voorwaardelijke mogelijkheid om gebruik te maken van de Dienst en de website van Bemiddelaar.

1.5     Koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die door middel van de Bemiddelaar producten bij de Leverancier heeft besteld.

1.6     Gebruiker: de (internet)gebruiker die op de een of andere manier gebruik maakt van de website van Bemiddelaar, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Koper of Leverancier.

1.7     Leverancier: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die door middel van bemiddeling van de Bemiddelaar producten verkoopt aan Koper.

1.8     Leveranciersprofiel: de (gratis) voorwaardelijke mogelijkheid om eigen producten te verkopen op de website van Bemiddelaar. Bemiddelaar biedt diverse profielen en mogelijkheden om producten te verkopen. Voor de mogelijkheden en prijzen wordt verwezen naar de website www.itradebeauty.com.

1.9     Overeenkomst: elke afspraak tussen Leverancier en Koper tot het leveren van producten door Leverancier rechtstreeks aan Koper.

1.10     Producten: alle door Leverancier op de website van Bemiddelaar tentoongestelde producten zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de Leverancier. De producten vormen een aanbod tot het doen van een aanbod. De producten worden tentoongesteld via de website. Alle (eventuele) productinformatie is vrijblijvend en behoudens opgave en goedkeuring van Leverancier.

1.11     Schriftelijk: (Aangetekende) post en/of email.

2     Algemeen

2.1     Als u, ongeacht welke wijze, gebruik maakt van onze Dienstverlening (de Dienst) stemt gebruiker, Leverancier of Koper ermee in dat hij/zij is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

2.2     Voor de volgende bepalingen zal worden gesproken over Koper waarbij tevens de gebruiker, de persoon die nog geen producten via de website heeft gekocht, wordt bedoeld.

2.3     Bemiddelaar is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen danwel aan te vullen.

2.4     Indien enige bepaling van deze Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Bemiddelaar zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, zoveel mogelijk in dezelfde strekking van deze oude bepaling.

2.5     Bemiddelaar wijst alle Algemene (inkoop) Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

3     Totstandkoming, duur en beëindiging van de Overeenkomst

3.1     De Leverancier meldt zich aan op de Website. Hier gaat de Leverancier akkoord met deze Algemene Voorwaarden en controleert Bemiddelaar de aanvraag. Indien de aanvraag correct is wordt de Leverancier geaccepteerd en ontstaat er een Overeenkomst tussen Bemiddelaar en de Leverancier zodat Leverancier gebruik kan maken van de Dienst en producten tentoon kan stellen op de website.

3.2     De Overeenkomst ten aanzien van de Dienst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Bemiddelaar is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst en de Dienst te wijzigen danwel aan te vullen.

3.3     Leverancier zorgt er te allen tijde voor dat de door hem verstrekte gegeven actueel zijn.

3.4     Bemiddelaar heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien Leverancier de Dienst gebruikt buiten het kader van de Overeenkomst dan wel inbreuk maakt op de (strekking van de) Overeenkomst.

3.5     Bemiddelaar is wegens de in lid 4 genoemde beëindiging van de Overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding of (terug)betaling gehouden.

3.6     Na beëindiging van deze Overeenkomst vervalt het gebruiksrecht voor de Leverancier volledig.

4     Dienstverlening aan Leverancier

4.1     De Overeenkomst die Leverancier met Bemiddelaar is aangegaan stelt Leverancier in staat om gebruik te maken van de Dienst. Middels de Dienst kan Leverancier in contact komen met Koper(s) die cosmetische producten willen kopen. Bemiddelaar heeft hierbij slechts een faciliterende en bemiddelende rol. Bemiddelaar is nimmer verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van de Leverancier danwel van de Koper. De Overeenkomst wordt dan ook uitsluitend overeengekomen door de Leverancier met de Koper, waarbij beide partijen Bemiddelaar vrijwaren voor eventuele aanspraken voor schade of anderszins.

4.2     De Dienst wordt door Bemiddelaar met de grootste zorgvuldigheid bijgehouden en actueel gehouden. Alle informatie is echter afkomstig van de Leverancier(s) zelf. Bemiddelaar kan niet instaan voor de juistheid van deze informatie. Ook is Bemiddelaar niet verantwoordelijk voor de (inhoud van de) Overeenkomst of de communicatie daarover met de Koper. De Overeenkomst wordt te allen tijde door de Leverancier uitsluitend gesloten met de Koper, waarbij beide partijen Bemiddelaar vrijwaren voor eventuele aanspraken voor schade of anderszins.

5     Prijs en betaling

5.1     Alle (eventueel) door Leverancier op de website geplaatste prijzen en tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in Euro’s, exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijs is indicatief en altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de Leverancier zelf. Zonder onderling contact tussen de Leverancier en de Koper waarin eveneens de essentialia van de overeenkomst worden overeengekomen kan nimmer een overeenkomst tot stand komen.

5.2     De Leverancier verkoopt de cosmetische producten rechtstreeks aan de Koper tegen betaling door de Koper.

5.3     Behoudens een afgesloten Leveranciersprofiel brengt Bemiddelaar bemiddelingskosten in rekening bij de Leverancier indien er een transactie plaatsvind tussen de Koper en de Leverancier. 

6     Profiel

6.1     Om gebruik te maken van de website en de Dienst van Bemiddelaar dient Koper een Leveranciersprofiel aan te maken op de Website.

6.2     De Koper meldt zich aan op de Website. Hier gaat de Koper akkoord met deze Algemene Voorwaarden en controleert Bemiddelaar de aanvraag. Indien de aanvraag correct is wordt de Koper geaccepteerd en ontstaat er een vrijblijvend gebruiksrecht tussen Bemiddelaar en de Koper. Door middel van dit gebruiksrecht kan Koper de website van Bemiddelaar gebruiken en is Koper is staat om Leveranciers van de producten te contacten en prijzen op te vragen. Alle communicatie geschiedt tussen Koper en Leverancier rechtstreeks. Bemiddelaar heeft hier geen zicht op en is nimmer partij bij enige overeenkomst. Koper erkent dat hij de overeenkomst sluit bij Leverancier en vrijwaart Bemiddelaar voor alle aansprakelijkheden rondom de overeenkomst tussen partijen zelf.

6.3     Het wachtwoord om in te loggen kan op de website worden aangemaakt en is later gemakkelijk te wijzigen. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag aan niemand anders worden verstrekt. De Koper is te allen tijde aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van het Profiel en vrijwaart Bemiddelaar voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan.

7     Leveranciersprofiel

7.1     Eventuele afname van een Leveranciersprofiel geschiedt per periode en wordt vooraf in rekening gebracht.

7.2     Na afloop van de bestelde periode wordt een leveranciersprofiel automatisch stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Hierbij geldt dat een ingegane periode altijd volledig dient te worden betaald en uitgediend. Er vindt geen restitutie plaats bij een opzegging.

7.3     Bemiddelaar is gerechtigd de Leveranciersprofiel, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Leverancier, indien Leverancier in gebreke blijft met voldoening van de door Bemiddelaar verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning. Beëindiging van het Leveranciersprofiel met Bemiddelaar kan maandelijks en zonder enige opzegtermijn plaatsvinden.

7.4     Bemiddelaar is gerechtigd prijs- en of tariefswijzigingen door te voeren aan het Leveranciersprofiel. Een prijs- of tariefswijziging wordt uiterlijk 2 maanden voordat de tariefswijziging ingaat schriftelijk bekend gemaakt.

8     Garanties Leverancier

8.1     De Leverancier staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst verstrekte informatie juist en actueel is. Daarnaast garandeert de Leverancier dat hij de bestellingen bekwaam en zorgvuldig zal uitvoeren en bevoegd is tot het aangaan van de koopovereenkomsten met de Koper.

8.2     De Leverancier garandeert dat alle gegevens, die hij in het kader van de Dienst op de website heeft toegevoegd volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst en de website uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. De Leverancier garandeert dat hij zich zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van de Overeenkomst met Bemiddelaar.

8.3     De Leverancier zal geen informatie plaatsen op de Website of de website die strijdig is met wet- en regelgeving of deze Algemene Voorwaarden. De Leverancier zal geen informatie plaatsen of verwijzen naar informatie ten behoeve van het verrichten van illegale Diensten of Diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van de Koper of anderen of waarvan Leverancier het intellectuele eigendomsrecht niet volledig bezit. Van alle content (foto’s, teksten, tekeningen etc.) die Leverancier toevoegt aan de Dienst danwel de website verklaart hij volledig eigenaar te zijn. Leverancier vrijwaart Bemiddelaar voor iedere aansprakelijkheid voor informatie die Leverancier op de website heeft geplaatst.

8.4     Leverancier zal geen berichten sturen aan de Koper met een inhoud en/of ten behoeve van andere doeleinden dan waarvoor de Dienst en de website kennelijk zijn bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan de Koper.

9     Overeenkomst Leverancier met Koper

9.1     De Leverancier is zich er van bewust dat de Overeenkomst, anders dan het Leveranciersprofiel die de Leverancier met Bemiddelaar heeft gesloten, buiten de macht en invloed van Bemiddelaar tot stand komt. Bemiddelaar biedt uitsluitend een platform/website waarop Leverancier zijn producten tentoon kan stellen. Bemiddelaar is nimmer partij bij de Overeenkomst. De (voorwaarden van de) overeenkomst, de prijs en de leveringsvoorwaarden worden uitsluitend door Leverancier met Koper besproken en overeengekomen.

9.2     Een eventuele bedenktijd of reclameperiode wordt uitsluitend aangeboden door de Leverancier zelf. Leverancier dient Koper dus volledig te informeren over de (voorwaarden waaronder) de overeenkomst tot stand komt. Koper weet dat Bemiddelaar geen invloed heeft op een eventuele overeenkomst en vrijwaart Bemiddelaar voor alle aansprakelijkheid omtrent de met Leverancier gesloten koopovereenkomst.

9.3     De Leverancier en de Koper sluiten een niet overdraagbare Overeenkomst met elkaar.

10     Gebruikmaking van de website door Leverancier

10.1     Om gebruik te maken van de website en de Dienst van Bemiddelaar dient Leverancier een Leveranciersprofiel aan te maken op de Website.

10.2     Een Leveranciersprofiel wordt schriftelijk bevestigd door Bemiddelaar waarna de Leverancier kan inloggen op de website. Het Leveranciersprofiel is strikt persoonlijk en mag nimmer door derden worden gebruikt.

10.3     Het wachtwoord om in te loggen kan op de website worden aangemaakt en is later gemakkelijk te wijzigen. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag aan niemand anders worden verstrekt. De Leverancier is te allen tijde aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van het Leveranciersprofiel en vrijwaart Bemiddelaar voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan.

10.4     Bemiddelaar is gerechtigd gegevens van het Leveranciersprofiel, waaronder de gebruikersnaam of het wachtwoord, te wijzigen.

10.5     Bemiddelaar behoudt zich het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – de door de Leverancier opgegeven informatie te wijzigen, in te korten danwel te verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig schadevergoeding aan de Leverancier.

10.6     Middels de website kan Leverancier producten verkopen aan Koper(s). De Bemiddelaar heeft geen enkele invloed op de (omvang van) deze producten of het aanbod ervan. Bemiddelaar geeft geen garanties ten aanzien van verkopen of de omvang ervan. Bemiddelaar zorgt middels haar Systeem dat Leverancier in contact kan komen met Koper(s). De Overeenkomst wordt uitsluitend gesloten tussen de Koper en de Leverancier. Bemiddelaar wijst alle aansprakelijkheden voor de Overeenkomst van de hand. De Overeenkomst tussen de Koper en de Leverancier komt pas tot stand nadat Koper een offerte/prijsopgave heeft gedaan bij de Leverancier. Vanaf dit moment bestaat de Overeenkomst. Bemiddelaar is bij de Overeenkomst tussen de Koper en de Leverancier nimmer partij.

10.7     Bemiddelaar oefent geen enkele controle uit op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de producten of de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Koper en/of de bevoegdheid van Leverancier. Leverancier en Koper vrijwaren de Bemiddelaar jegens enige vordering van hemzelf alsook van derden verband houdende met dergelijke zaken.

10.8     Leverancier mag de (persoons-)gegevens die Leverancier door middel van de website heeft verkregen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit doel is uitsluitend het leveren van de producten aan Koper. Het is Leverancier niet toegestaan om deze gegevens voor andere doeleinden, voor welke reden dan ook, te verwerken of op te slaan op straffe van een onvoorwaardelijke en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis of benadering van één Koper.

11     Beveiliging Systeem

11.1     Bemiddelaar spant zich in haar Systeem te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Hiervoor neemt Bemiddelaar passende maatregelen waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek ten tijde van het bouwen van de website.

11.2     Bemiddelaar is voor de veiligheid van de website en de Dienst afhankelijk van (de inspanningen van) derden. Mocht de website onverhoopt niet (volledig) beveiligd zijn dan is Bemiddelaar niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct hetzij indirect, die als gevolg daarvan bij Leverancier danwel Koper is ontstaan. Bemiddelaar garandeert geen 100% veilig Systeem.

12     Uitsluiting van de Dienst van Leverancier

12.1     Bemiddelaar behoudt zich het recht voor om Leverancier (tijdelijk danwel permanent) per direct uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website. Bemiddelaar kan derhalve het Leveranciersprofiel van Leverancier blokkeren en/of verwijderen indien de Leverancier in strijd handelt met (de gedachten van) deze Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

12.2     Bij een (tijdelijke) uitsluiting, blokkade of verwijdering van de website heeft Leverancier nooit recht tot enige schadevergoeding.

12.3     Indien de Leverancier in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Bemiddelaar het recht om Leverancier per direct uit te sluiten van verder gebruik van de website.

12.4     Bij een (tijdelijke) uitsluiting, blokkade of verwijdering van de website worden eventuele boetes en schades direct verrekend met het uit te betalen saldo.

13     Intellectuele of industriële eigendomsrechten

13.1     Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de website en de Dienst, documentatie, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Bemiddelaar, met uitsluiting van alle content (foto’s, teksten, tekeningen etc.) die door Koper of Leverancier zijn aangeleverd.

13.2     De Leverancier garandeert dat de door hem toegevoegde content (foto’s, teksten, tekeningen etc.) geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Leverancier vrijwaart Bemiddelaar volledig voor alle mogelijke claim van derden terzake.

13.3     Het is Leverancier niet toegestaan om (enige inhoud van) de auteursrechten of overige rechten, zonder schriftelijke toestemming van Bemiddelaar, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, te verspreiden, te verzenden of op welke wijze dan ook te verwerken in een ander document of materiaal.

13.4     Het is Leverancier niet toegestaan om (een substantieel gedeelte van) de inhoud van de website op te vragen, te hergebruiken, aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, te verspreiden, te verzenden of op welke wijze dan ook te verwerken in een ander document of materiaal.

13.5     Hergebruik in de zin van de Databankenwet is uitdrukkelijk verboden, op straffe van een onvoorwaardelijke en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, direct opeisbare boete van € 5.000,- (vijfduizend euro) per gebeurtenis.

13.6     Het is Leverancier niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de website of documentatie te verwijderen of te wijzigen, op straffe van een onvoorwaardelijke en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, direct opeisbare boete van € 5.000,- (vijfduizend euro) per gebeurtenis.

14     Privacy

14.1     Bemiddelaar verwerkt persoonsgegevens van de Leverancier en de Koper in de website. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de website en de Dienst.

14.2     Op de verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van toepassing.

14.3     Bemiddelaar houdt zich te allen tijde aan de Wet bescherming persoonsgegevens en verwijst naar de Privacy Verklaring.

15     Aansprakelijkheid Bemiddelaar

15.1     Hoewel met betrekking tot de website en de Dienst de uiterste zorg is nagestreefd, wordt voor de aanwezigheid van eventuele problemen en de gevolgen daarvan niet ingestaan noch aansprakelijkheid aanvaard.

15.2     Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Bemiddelaar wordt uitbetaald met een maximum van € 500,- (vijfhonderd euro).

15.3     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Leverancier de schade binnen acht (8) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bemiddelaar meldt. Bemiddelaar kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Bemiddelaar.

15.4     Aansprakelijkheid van Bemiddelaar voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

15.5     Eveneens uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:

15.5.1     onoordeelkundig en onrechtmatig gebruik van de website en/of de Dienst;

15.5.2     gebrekkig functioneren van de Leverancier;

15.5.3     schade die aan de zijde van de Leverancier is veroorzaakt door Koper danwel derden;

15.5.4     anderszins, niet aan Bemiddelaar toe te rekenen oorzaken.

16     Overmacht

16.1     Bemiddelaar is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan een niet aan Bemiddelaar toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Bemiddelaar gebruik maakt.

16.2     Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Koper bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte), (d) overheidsmaatregelen en (e) weersomstandigheden waaronder bliksem, vorst etc.

16.3     In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.

16.4     In geval van Overmacht spant de partij die de overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.

16.5     Indien een overmacht situatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

17     Storing en onderhoud aan Systeem

17.1     Bemiddelaar zal zich inspannen om een zo ongestoord mogelijke toegang tot de programmatuur te verlenen.

17.2     Bemiddelaar staat evenwel niet in voor de ononderbroken beschikbaarheid van de programmatuur. Als overmacht situaties in de zin van artikel XIII van deze algemene voorwaarden gelden in ieder geval:

17.2.1     storingen in de verbindingen met het Internet;

17.2.2     hardware storingen;

17.2.3     storingen in (telecommunicatie)netwerken (zoals bijv. het elektriciteitsnetwerk);

17.2.4     andere storingen die buiten de macht van Bemiddelaar liggen en voor haar redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn.

17.3     Bemiddelaar is gerechtigd om – zonder voorafgaande kennisgeving – de programmatuur (tijdelijk) buiten werking te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor onderhoud of aanpassing van de website. Koper heeft in dergelijke gevallen geen recht op schadevergoeding.

17.4     Bemiddelaar is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de programmatuur zonder dat Koper hierdoor enig recht op schadevergoeding verkrijgt.

18     Verjaringstermijn

18.1     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bemiddelaar en de door Bemiddelaar bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

18.2     Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de Overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Leverancier Bemiddelaar van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

19     Overmacht

19.1     Bemiddelaar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Leverancier indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

19.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bemiddelaar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bemiddelaar niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bemiddelaar of van derden daaronder begrepen. Bemiddelaar heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bemiddelaar zijn verbintenis had moeten nakomen.

19.3     Bemiddelaar kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.4     Voor zover Bemiddelaar ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bemiddelaar gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Leverancier is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

20     Geheimhouding

20.1     Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar en/of anderen hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen informatie waarvan een der partijen heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat het vertrouwelijk placht te zijn.

20.2     Bemiddelaar bewerkstelligt dat zijn werknemers en derden die door hem bij een levering worden ingeschakeld zich eveneens conformeren aan de vertrouwelijkheid.

20.3     Deze verplichtingen blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

21     Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

21.1     Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Leverancier en Bemiddelaar is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

21.2     Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat hij zich tot het uiterste hebben ingespannen om middels mediation het geschil te beslechten.

21.3     De rechter in de vestigingsplaats van Bemiddelaar is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen.

21.4     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

21.5     Bemiddelaar heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.

21.6     Indien Bemiddelaar de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Bemiddelaar de wijzigingen tijdig bekend maken. hij zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij  op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.

21.7     Indien Leverancier een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Leverancier dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan Bemiddelaar te vermelden.

22     Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

22.1     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

22.2     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Leverancier.

22.3     De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.